อำเภอเมืองยโสธร ขานรับนโยบาย ผู้ว่าฯคนใหม่

187

วันที่ 20 ตุลาคม 2563  นายชลธี  ยังตรง  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรเพื่อพบปะและมอบนโยบายในการทำงานแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร โดยมีนายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร นำหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมต้อนรับและรับมอบนโยบาย

ผวจ.ยโสธร ได้ให้แนวทางในการทำงานจะยึดหลักการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก   การปกป้องสถาบัน  การดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน  จิตอาสาภัยพิบัติ   การยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การแก้ปัญหายาเสพติด เป็นต้น   โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำงานให้สอดคล้องกันเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงมีประสิทธิภาพ     ในส่วนของนโยบายจังหวัดที่ได้มีการวางไว้ดีอยู่แล้ว คือเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์  วิถียโสธร ก็จะได้มีการพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งๆขึ้นไป   จะต้องมีการพัฒนาเรื่องเกษตรอินทรีย์ให้ครบวงจร   ส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น    พัฒนาสินค้าโอท๊อป  ต่อยอดเรื่องการผลิต การตลาด   ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดยโสธรเป็นเมืองวิถีอีสาน จะพัฒนาต่อยอดในการสืบสานประเพณี ฮีต12 คอง 14 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  การส่งเสริมโครงการ โคก หนอง นา เพื่อสร้างเศรษฐกิจความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวรวมไปถึงอาจพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปในตัว

ส่วนการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและจังหวัด   ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนตามขั้นตอนอย่างรวดเร็ว ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้เลยในพื้นที่ ก็บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ  หากปัญหาที่เกินความรับผิดชอบก็ดำเนินการนำเสนอปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สุธา บรรตานึก จ.ยโสธร/รายงาน