‘สวนสุนันทา’ปักหมุดลุยกัญชา

516

ก้าวอีกขั้น มรภ.สวนสุนันทาเดินหน้าขับเคลื่อนวิจัยพัฒนากันชง กัญชา เปิดหน้าดินจังหวัดอุดรธานี เผยร่วมลงนามกับ อบจ.อุดรธานี กอดคอร่วมพัฒนาเพื่อการแพทย์

21 ต.ค.63/รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่าได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ กับ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 ฉบับกับประกอบด้วย

1.โครงการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ

2. โครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)

สำหรับ การลงนามครั้งนี้เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนากัญชา กัญชง และสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันในด้านเภสัชกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม ที่เกี่ยวกับการพัฒนากัญชง กัญชาและสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามสำหรับในหัวข้อที่ 1 นั้น ทั้งสองฝ่าย มีความเห็นร่วมกัน ที่จะมีการส่งเสริม ที่จะผลักดันให้กัญชง กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่ครบวงจร และจะร่วมมือกันในด้านการศึกษา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชง กัญชา รวมทั้งสารที่สกัดจากกัญชา เพื่อประโยชน์สูงสุดในทางการแพทย์

สำหรับข้อที่ 2 เป็นการร่วมมือที่จะพัฒนา โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่ง ในนโยบายสำคัญของรัฐบาล มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า โดยภาครัฐ พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือ เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชน สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการนำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาด ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น

รศ.ดร.ธนสุวิทย์ กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสื่อมวลชนเป็นเป็นพยาน อีกด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน