องคมนตรีตรวจเยี่ยมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

73

วันที่ 20 ต.ค. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมผู้นำนักศึกษาวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมการใช้งานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาต่อยอดการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดรับกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูและครูสอนไม่ตรงสาขาที่จบการศึกษาปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 15,000 โรงเรียน ทั่วประเทศ ให้ได้รับชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ครบทุกสาระวิชาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ออกอากาศในระบบ High definition และจัดระบบให้คุณครูสามารถเตรียมการสอนล่วงหน้าได้ ทั้งยังสามารถรับชมพร้อมกับโรงเรียนต้นทาง หรือเลือกรับชมรายวิชาย้อนหลังได้หลายช่องทางทั้งโทรทัศน์ดาวเทียม โทรทัศน์ดิจิทัล เว็ปไซต์ และแอปพลิเคชั่นมือถือ

วัฒนะ แก้วก่า  จ.สกลนคร /รายงาน