กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.น่าน จัดอบรมเพศวิถีศึกษาในวัยรุ่น

68

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนบ้านน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน นายกิติศักดิ์ แก้วนิ่ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลน่าน นำทีมเป็นวิทยากร จัดกิจกรรมอบรม”เพศวิถีศึกษาในวัยรุ่น” ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน จำนวน 45 คน  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย กิจกรรมประกอบไปด้วย ความรู้และทักษะชีวิตวัยรุ่น  การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การแสดงบทบาทสมมุติในการใช้ทักษะการปฏิเสธ รวมไปถึงการเยี่ยมชมศูนย์พึ่งได้ และศูนย์การเรียนรู้ โรงพยาบาลน่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน /รายงาน