ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงราย

251

”ธรรมนัส” มอบนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเชียงราย ชง 4 เรื่องนำไปปฎิบัติ

20ต.ค.63/ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงราย ด้วยครับคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับแนวทางการให้นโยบายท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงราย ได้แก่

1. การพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนมีการผันน้ำและกักเก็บน้ำแม่น้ำกก ให้เพียงพอต้องการใช้อุปโภค บริโภคในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา พร้อมเร่งรัดโครงการชลประทาน เช่น อ่างเก็บน้ำแม่คำ อ่างเก็บน้ำโป่งขาม อ่างเก็บน้ำแม่สลอง อ่างเก็บน้ำยางมื้น อ่างเก็บน้ำปูนหลวงและอ่างเก็บน้ำแม่แสลบ

2. โครงการรถไฟรางคู่ เด่นชัย-พะเยา-เชียงราย-เชียงของ จะประมูลงานปี 2564

3. โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมพัฒนาชุมชน

4. เร่งแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำโดยการตลาด สร้างแบรนด์ ข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิ ให้ อ.ต.ก. นำรูปแบบ พะเยาโมเดล มาปรับใช้ ทาง อ.ต.ก. รับซื้อข้าวเปลือก มาแปรรูปเป็นข้าวสาร จัดหาช่องทางการตลาด แบรนด์ อ.ต.ก. “ข้าวหอมมะลิเชียงราย”“ข้าวเหนียวเชียงราย”

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน