มทบ.38 ระดมสมองร่วมฟื้นฟูป่าไม้จังหวัดน่าน

98

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. พล.ต. รุศมนตรี  จิณเสน  ผบ.มทบ.38/ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.38 ได้เชิญส่วนราชการพร้อมด้วยภาคเอกชน และภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ดิน,น้ำ,ป่า ในพื้นที่จังหวัดน่านมาประชุมหารือแนวทางการฟื้นฟูป่าไม้จังหวัดน่าน  ซึ่งปัจจุบันปัญหาการบุกรุกป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินมีอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดน่านส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า โดยทางรัฐบาลได้เร่งดำเนินการและจัดสรรค์ที่ทำกินให้กับราษฎรโดยใช้กลไกของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) ซึ่งจังหวัดน่านได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 88,410 ไร่ จากแนวทางการหารือในครั้งนี้ได้ทำในรูปแบบของ “แผนผังความคิด”(Mind map) ทำให้การหารือในครั้งนี้มีความเข้าใจและแต่ละหน่วยงานก็พร้อมให้ข้อมูลในการที่จะเกิดประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหาป่าไม้ได้เป็นอย่างดีสำหรับการสรุปข้อหารือจะได้นำเรียนในโอกาสต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน