กรมพัฒนาที่ดิน นำผ้ากฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์ วัดแจ้งแสงอรุณ

188

เมื่อวันที่10 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ให้ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง ต.ธาตุเชิงชุม อ.สกลนคร จ.สกลนคร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผวจ.สกลนคร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร เข้าร่วมพิธี เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป รวมยอดจตุปัจจัยถวาย จำนวน 2,359,000 บาท

สำหรับวัดแจ้งแสงอรุณ ตั้งอยู่ที่ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา วัดแจ้งแสงอรุณ ชาวบ้านเรียกว่า วัดแจ้ง เพราะตั้งอยู่ใกล้เมืองมีอากาศโปร่ง เป็นที่โล่ง ตั้งเมื่อ พ.ศ.2422 โดยพระยาประจันตประเทศธานี ศรีสกลานุรักษ์ อรรคเดโชชัยอภัยพิริยากรมพาหุ (โง่นคำ) ต้นตระกูล พรหมสาขาฯ ในปัจจุบัน เป็นผู้สร้าง สมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองสกลนคร (คนที่ 3) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2520 การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2529 และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เปิดสอน เมื่อ พ.ศ.2530

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร รายงาน