กมธ.วิทยาศาสตร์ เร่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้สำหรับเกษตรกร

148

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนโดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมให้เกิดมูลค่าเพิ่ม พร้อมกับรับฟังปัญหาและอุปสรรคในเรื่องต่าง ๆ

น.ส.สกุณา สารนันท์ ส.ส.สกลนคร เขต 5 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนภาคประชาชน  ถือโอกาสนี้ประสานความร่วมมือ ในฐานะกรรมาธิการฯ ที่จะร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงาน 3 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ตลอดจนเกษตรกรเข้าร่วมด้วยกัน และการร่วมมือกันนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี วันนี้โครงการของเราได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้บรรจุโครงการของเราเข้าไปในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ขณะนี้ เราทำเป็นสกลนครโมเดล ซึ่งจะมีการยายผลออกไปทั่วประเทศ ซึ่งตอบโจทย์รัฐบาล ได้แก่ การแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำสังคม และ คุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีขึ้น

ศ.กนกศักดิ์ วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า  ต้องการที่จะนำเอาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไปช่วยแก้ไขความยากจนให้แก่พี่น้องเกษตรกร เพราะถือว่าพี่น้องเกษตรกรที่เป็นฐานรากนั้นเป็นหัวใจของประเทศ ที่จะมีความมั่นคงได้

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน