สมัครสอบครูผู้ช่วย 40,388 คน

44

กทม.ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 ควบคู่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

10 ต.ค.63/นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1-2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 18 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาแนะแนว กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา กลุ่มวิชาภาษาไทย

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มวิชาประถมศึกษา กลุ่มวิชาพลศึกษา กลุ่มวิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ กลุ่มวิชาคหกรรม กลุ่มวิชานาฏศิลป์

กลุ่มวิชาเกษตรกรรม กลุ่มวิชาวัดผล กลุ่มวิชาฟิสิกส์ กลุ่มวิชาเคมี และกลุ่มวิชาชีววิทยา โดยวิธีการสอบข้อเขียน ภาค ก ภาค ข และภาค ค1 เมื่อวันที่ 5-6 ก.ย.63 มีผู้สมัครสอบ จำนวน 40,388 คน ผู้เข้าสอบ จำนวน 23,242 คน มีผู้สอบผ่านได้คะแนน ภาค ก และภาค ข ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 9,761 คน โดยมีการแบ่งกลุ่มวิชา เพื่อจัดสอบสัมภาษณ์ จำนวน 2 วัน ดังนี้

วันที่ 10 ต.ค.63 เป็นกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา-วาดเขียน เกษตรกรรม การศึกษาพิเศษ คหกรรม พลศึกษา ประถมศึกษา อนุบาลศึกษา นาฏศิลป์ เคมี ฟิสิกส์ แนะแนว และบรรณารักษ์ จำนวน 4,933 คน

ส่วนวันที่ 11 ต.ค.63 เป็นกลุ่มวิชาวัดผล ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 4,828 คน สำหรับการสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู ค2 ใช้วิธีประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ สังเกต และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินจาก 5 องค์ประกอบในการให้คะแนน ประกอบด้วย

1.การตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา

2.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่กว้างไกล

3.บุคลิกลักษณะ กิริยาที่นอบน้อม การแสดงความมั่นใจ หน้าตายิ้มแย้ม และแต่งกายสุภาพ

4.การมีปฏิภาณ ท่วงทีวาจา การสื่อสารที่มีหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหาเชิงบวก สามารถตอบคำถามได้อย่างคล่องแคล่ว มีไหวพริบ และ

5.เจตคติและอุดมการณ์ ได้แก่ การประมวลการตอบคำถามที่แสดงถึงเจตคติที่ดี มีเมตตา มีความอดทน รักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู โดยจะนำคะแนนสัมภาษณ์ที่ได้ไปรวมกับภาค ค1 และการทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายสำนักการศึกษาดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อทดแทนตำแหน่งครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ว่างอยู่ เนื่องจากการเกษียณอายุราชการและย้ายกลับภูมิลำเนา จากการรายงานทราบว่ามีผู้สมัครสอบ รวมทั้งสิ้น 40,388 คน มีผู้สอบผ่านได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 9,761 คน

สำหรับการสอบสัมภาษณ์ จะมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน อาทิ ประวัติส่วนตัว ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกลักษณะในการเป็นครู การแก้ปัญหาในเชิงบวก เจตคติและอุดมการณ์ที่จะมาเป็นครู รวมแล้ว 50 คะแนน

จากนั้นจะนำไปรวมกับคะแนนการทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์อีก 50 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามจำนวนตำแหน่งที่ว่าง ส่วนที่เหลือจะขึ้นบัญชีไว้สำรองไว้ เพื่อรอเรียกบรรจุเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้ก่อนเข้าภายในอาคาร จัดตั้งวางแอลกอฮอล์ล้างมือ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าสอบใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากอนามัยแบบผ้า การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน