หอการค้าเชียงใหม่ ผลักดัน 10 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นปี 64

50

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2563  นายวโรดม  ปิฎกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  ในปี 2564 ที่จะถึงนี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะเร่งดำเนินโครงการและกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่ 10 มาตรการ ดังนี้ 1.การกระตุ้นภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชียงใหม่  โดยจะส่งเสริมสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวภายในประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดรอบข้าง เพื่อช่วยเติมเต็มช่องว่างของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป 2.การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดเชียงใหม่ และ  3.Medical-Wellness Tourism เพื่อรองรับ Long Stayer  เนื่องจากเชียงใหม่มีเทคโนโลยีแพทย์เฉพาะทางเฉพาะด้านที่มีชื่อเสียง และมีโรงพยาบาลระดับมาตรฐานในระดับนานาชาติ ตลอดจนธุรกิจบริการด้านสุขภาพที่ครบวงจร โดยศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเชียงใหม่

4.การผลักดันด้านการค้าชายแดน   กิ่วผาวอก-หลักแต่ง    หากมีการเปิดผ่อนปรนก็จะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงจะส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนด้วย  5.โครงการ Thai cometopoeia     หรือการสร้างสรรค์คุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น ที่หอการค้าร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) ที่จะร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์นวอัตลักษณ์เครื่องสำอาง (Innovative Identity Cosmetic) ประเทศไทยให้มีความโดดเด่น และแตกต่าง ด้วยการใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่

6.โครงการ Medicopolis เชียงใหม่เป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่ได้ลงนามกับ TCEL และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งหอการค้าจังหวัดเป็นเครือข่ายหนึ่งที่จะส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพ  ในการรองรับกลุ่มผู้รักสุขภาพ และการดูแลรักษาพยาบาลในอนาคต ซึ่งมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท7.สนับสนุนโครงการ Gastronomy Tourism สร้างภาพลักษณ์เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ หรือ Chiang Mai Gastronomy Culture และเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวคุณภาพในปี 2564 ไม่น้อยกว่า 50,000 คน

8.Smart City เมืองอัจฉริยะ หอการค้าฯ มีแผนงานผลักดันให้เกิดพื้นที่นำร่องเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะย่านนิมมานเหมินท์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal  9. สนับสนุนให้เกิดการประชุมและแสดงสินค้า หรือ MICE City เพื่อให้เกิดการประชุม สัมมนาในระดับประเทศในพื้นที่ ครบวงจรในลักษณะ Chiang Mai Mice Bureau เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านธุรกิจไมซ์ในอนาคต 10.การส่งเสริมเศรษฐกิจบ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ที่จะสานต่อความร่วมมือในอนาคต หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง โดยหอการค้าฯจะติดตามผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศตามนโยบายที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย รวมถึงทางยุโรปที่เคยมีความร่วมมือกัน อันจะเป็นการส่งออกสินค้า และการค้าขายระหว่างกันในอนาคตรวมถึงการท่องเที่ยวด้วย.

เจตน์ตนา เมืองลือ จ.เชียงใหม่ /รายงาน