กบร.พัทลุงนำโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน

83

จากกรณีประชาชนใน ต.ชัยบุรี ต.ลำปำ และนอกพื้นที่ รวม 411 ราย บุกรุกจับจองถือครองที่ดิน “ควนท่าสำเภาสาธารณประโยชน์”จำนวน 3,421 ไร่ เมื่อบ่ายวันที่ 8 ต.ค. ที่ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของจังหวัดพัทลุง(กบร.พัทลุง) โดยในที่ประชุมมีมติให้นำ “โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน “ มาใช้ และมอบหมายให้ อบต.ในพื้นที่ เสนอโครงการผ่านนายอำเภอเมืองพัทลุงเพื่อส่งไปยังผวจ.พัทลุง จากนั้นจะส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยผ่านกรมที่ดิน เพื่อขอจัดทำโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน และขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินงาน ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็จะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) เพื่อจัดทำที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรยากจน ราษฎรผู้เดือดร้อน และราษฎรที่ไม่มีที่ทำกินต่อไป ซึ่งผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินให้เข้าถือสิทธิ์ครอบครองจะต้องเสียค่าเช่าแก่ อบต.ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการที่กำหนดไว้

ขณะเดียวกันนั้นทางจังหวัดก็จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสรรที่ดิน เพื่อกำหนดเงื่อนไข และคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าไปทำกินในที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกก็ให้ผู้ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ฯ แจ้งให้บุคคลดังกล่าวออกจากพื้นที่โดยทันทีภายใน 30 วัน หากขัดขืนก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด ซึ่งบุคคลเหล่านี้น่าจะประกอบไปด้วยผู้มีฐานะดี กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มนายทุน ฯลฯ ส่วนเอกสาร หลักฐานที่จะนำมาประกอบในการตรวจสอบดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย เอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดิน ทะเบียนเกษตรกร และการเสียภาษีของ อทป. ฯลฯ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้ที่เข้าไปถือครองสร้างที่ทำกินในที่ดินดังกล่าวในก่อนหน้านี้ที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปถือครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน ข่าวคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง รายงาน