เปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนปรับปรุงถนนบูรพาชลทิศ ระยะที่ 2

119

เวลา 14.00 น.วันที่ 8 ต.ค.นายสุรชัย  ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง จ.ระยอง เป็นประธานเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจการท่องเที่ยว วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนบูรพาชลทิศ ระยะที่ 2 มี ผศ.อุทาร  พิชญาพรณ์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายธวัชชัย  สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง พร้อมประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมรับฟัง ที่ศาลาประชาคมอำเภอแกลง จ.ระยอง

นายธวัชชัย  สุภาผล โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง กล่าวว่า การก่อสร้างถนนเส้นทางบูรพาชลทิศ อู่ตะเภา-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  EEC จังหวัดระยองมีความจำเป็นเตรียมความพร้อมเรื่องการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงกำหนดให้มีการศึกษาพร้อมทั้งสำรวจออกแบบรายละเอียด และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ถนนบูรพาชลทิศ ระยะที่ 2 เป็นการแก้ไขปัญหา เตรียมความพร้อมในอนาคต และสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่จังหวัดระยอง  สอดรับกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564 และความต้องการของประชาชนต่อไป

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน