“เดิน ชิม กิน ช๊อป @Uttaradit เมืองงาม สามวัฒนธรรม”

24

6 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อยลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะกรรมการจัดประกวดออกแบบและเดินแบบแสดงผ้าทออุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 มีเกณฑ์การประกวดออกแบบและเดินแบบผ้าทออุตรดิตถ์  ออกแบบต้องใช้วัสดุผ้าทออุตรดิตถ์เป็นหลักอย่างน้อย 80 %  สามารถใช้วัสดุอื่นผสมได้ตามความเหมาะสม ผ้าทออุตรดิตถ์ในที่นี้หมายถึงผ้าที่ทอจากกี่ของผู้ทอในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 40 คะแนน ผลงานจะต้องผลิตโดยอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชุดทำงานแบบร่วมสมัย สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน และสามารถวางขายจริงในท้องตลาด จำนวน 40 คะแนน มีความสวยงาม องค์รวม จำนวน 20 คะแนน สรุปผลการประกวดออกแบบและเดินแบบแสดงผ้าทออุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 ในงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 ดังนี้ ชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 9 ชื่อชุด “เลอ ลับ แลง” ออกแบบโดยนางบังอร เสาวภา จากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ผู้เดินแบบ นางสาวนัทนิช ชัยอำนาจ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 1 ชื่อชุด “ผ้าทอมือ ผ้าไทย” ออกแบบโดยนางดวงนภา แปงการิยา จากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ผู้เดินแบบ นางสาวอฐิตินันต์ โพธิ์จวง ได้รับเงินรางวัล  4,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 4 ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงไทยโดยเฉพาะ ออกแบบโดย นางสาวกิตติกานต์ คำชมภู จากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ผู้เดินแบบนางสาวนฤภร แก้วสอน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 8 ชื่อชุด “เสน่ห์อาชา” ออกแบบโดย นางสาวจรินทร์ สุขเกษม จากอำเภอลับแล ผู้เดินแบบ คุณจิรนันทน์ เกียรติสกุล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก

ภายในงานยังมีการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 120 บูธ อีกทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “นาทีทอง” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน