ขับเคลื่อนปรองดองสมานฉันท์ ด้วย “หมู่บ้านรักษาศีล5”

31

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนตะวันออก และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดฟ้าห่วนใต้ บ้านฟ้าห่วน ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีพระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค 10 พระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร นำคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ต้อนรับ

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดยโสธร ส่วนราชการทุกระดับ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยโสธร ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการรักษาศีล 5 มาใช้ในการดำรงชีวิต โดยชุมชน คือ หมู่บ้าน วัด และโรงเรียน ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ก่อให้เกิดการประสานสามัคคีช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติให้มีความเจริญมั่นคง ส่งผลให้ประชาชนมีความรัก สามัคคี ร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และช่วยกันแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

สุธา บรรตานึก จ.ยโสธร /รายงาน