สัปดาห์ “World Hospice & Palliative Care Day 2020”

แชร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรม World hospice and palliative care day เป็นกิจกรรมที่จัดพร้อมกันทั่วโลก ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง สร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว สนับสนุนการพัฒนาบริการ Hospice และการดูแลแบบประคับประคองทั่วโลก

โรงพยาบาลมหาวชิรลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ จึงได้จัดบริการสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ที่หออภิบาลคุณภาพชีวิต (Qualiy of life Care Unit) มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้พร้อมกลับไปใช้ชีวิตในช่วงวาระสุดท้าย ที่บ้านท่ามกลางบุคคลอันป็นที่รักและสถานที่ที่ผู้ป่วยมีความผูกพันคุ้นเคย โดยขจัดสิ่งแวดล้อมให้มีลักษณะคล้ายบ้านหลังที่สอง (Sccond Home) มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติ มีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่ ศิลปะบำบัด สุนัขบำบัด และคนตรีบำบัด เป็นต้น และภายหลังที่ผู้ป่วยกลับบ้านจะมีการดูแลส่งต่อในชุมชน เพื่อให้ผู้ป้วยและครอบครัวได้รับการคูแลอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ภายใต้ Theme Pallative care : ‘My care , My comfort: ดูแลห่วงใย ใส่ใจความสุขสบาย” ในครั้งนี้มีนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานเปิดงาน โดยนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานและในปีนี้ มีการจัดกิจกรรมวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการสัปดาห์ “World Hospice & Palliative Care Day 2020” ภายใต้ Theme Palliative care :”My care, My comfort: ดูแลห่วงใย ใส่ใจความสุขสบาย โดยมีการแสดงบอร์ดนิทรรศการผลงาน การพัฒนาด้านการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตสุขภาพ ที่ 4ประชุมวิชาการ การดูแลแบบประคับประคองร่วมกับเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบเครือข่ายในการจัดรูปแบบการดูแลแบบ ประคับประคอง ในผู้ป่วยระยะท้าย ในเขตสุขภาพที่ 4กิจกรรม “ส่งความคิดถึงแด่…คนบนฟ้า” เป็นกิจกรรมที่ให้ครอบครัวของผู้ป่วย ที่ล่วงลับเขียนข้อความถึงคนบนฟ้า ใส่ในกระดาษรูปหัวใจ แล้วผูกติดกับลูกโป่ง ให้อธิษฐานและปล่อยลูกโป่งพร้อมกัน ญาติและครอบครัวร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อให้ญาติและครอบครัวได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้ป่วยที่ล่วงลับอีกด้วย

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / รายงาน


แชร์