มทร.ธัญบุรี แถลงผลสำเร็จ “โครงการวิจัยดูดซับพื้นที่ฯ สร้างรายได้สู่ชุมชน”

209

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้อง Ballroom ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดืมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับภาคีชุมชน บริษัทเซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น โรงแรม บุราภัฏ รีสอร์ท โรงแรมอมตะ ลันตา รีสอร์ท  พร้อมแถลงผลสำเร็จการดำเนิน“โครงการนวัตกรรมการตลาด เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน”

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากนวัตกรรม การวิจัยและการบริการวิชาการ สร้างคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยทาง มทร.ธัญบุรี มีการผลักดันและสนับสนุนงานวิจัยในทุกภาคส่วน มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านการวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ อย่างครอบคลุม ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovation University) ภายใต้กรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม ด้วยการปลูกฝังการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ

รวมทั้งตอบสนองความต้องการของภาคประชาชน สามารถนำงานวิจัยต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง และมีคุณภาพ ทางมหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ต่อไปในอนาคต เพื่อร่วมกันพัฒนาและขยายตลาดให้กับชุมชน และเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันของชุมชนด้วยงานวิจัย พัฒนาประสิทธิภาพของผู้ประกอบการให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทางด้าน ผศ.ดร.สลิตตา สาริบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ทีมผู้วิจัย โครงการวิจัยดูดชับพื้นที่ (ทุนวิจัย สกสว.) ภายใต้”โครงการนวัตกรรมการตลาด เพื่อการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” เผยว่า ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการวิจัยเป็นระยะเวลา 9 เดือน ซึ่งทีมผู้วิจัยได้ดำเนินงาน ในเรื่องของการวิเคราะห์ และศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Feasibility Study) โดยคณะผู้วิจัยเลือกทำการศึกษาคือ ชุมชน 3 ชุมชน ที่มีศักยภาพ ได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากถ่านไม่ไผ่ “บันตัน” 2. ชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ไผ่เขียว ผลิตหน่อไม้ต้ม 3. ชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ไผ่ตำบลทุ่งโพธิ์ ผลิตหน่อไม้ดองน้ำมะพร้าว (ต่อยอดจากงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์) ผู้ปลูกไผ่ในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นคนกลางในการรับซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อนำมาจัดจำหน่าย ผ่านศูนย์บริการด้านนวัตกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี โดยใช้ O20 Model (020 Model คือโมเดลการพัฒนาช่องทางทั้งรูปแบบ online และ offline เพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ) สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อผลักดันยอดขาย คือ Mobile Application “ishop” และ Website: www.ishop.mutt.ac.th สร้าง Content บนสื่อ Social ต่างๆ หลายร้อย content ทดลองเพิ่มรูปแบบการดำเนินงานใหม่ๆ เช่น ทำอาหาร Delivery เมนูจากหน่อไม้ ขยายร้านค้าให้เพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้แก่นักศึกษา และบุคลาการ ผ่านการเป็นตัวแทนจำหน่าย

“ทางทีมวิจัยได้ทดลองสร้างโมเดล 20:10 ขึ้นมา โดยราคาสินค้าที่รับมาจากชุมชนจะถูกบวกเพิ่ม ร้อยละ 30 และนำมาจัดสรรให้แก่ นักศึกษาและบุคลากรที่รับสินค้าไปจำหน่าย ร้อยละ 20 นำเข้าศูนย์บริการด้านนวัตกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ร้อยละ 10 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับการดำเนินงาน (ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน ระยะเวลาในการขายสินค้า 3 เดือน) สามารถสร้างยอดขาย ได้ 218,552 บาท รายได้กลับคืนสู่ชุมชน 152,986 บาท ช่วยสร้างรายได้แก่นักศึกษา 23,874 บาท และรายได้เข้าศูนย์บริการด้านนวัตกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี 41,691บาท”

แม้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน แต่ถือเป็นการเริ่มตันก้าวแรกที่สำคัญ พราะการมองเห็นรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ชุมชนมีความเชื่อมั่นและพร้อมที่จะก้าวไปพร้อมกับเรา…และเราจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้ เราได้เตรียมวางแผนการพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับคณะต่างๆ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์แผนไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย การคัดสรรผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนเพื่อนำเข้าสู่ Application ishop ให้มากขึ้น การจัดทำ MOU กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย การมุ่งส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ พร้อมๆ กับการเสริมสร้างรายได้ในแก่นักศึกษา ตลอดจนองค์กรที่ใช้ขับเคลื่อนจะต้องอยู่ได้อย่างมั่นคง เช่นกัน อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวทิ้งท้าย

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี/รายงาน