เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 หมื่นรายเฮ! งดค่าธรรมเนียม

55

บัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง

กรมประมง ประกาศยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมเพาะเลี้ยงหอยทะเลและสัตว์น้ำในกระชังทั่วประเทศ เริ่มวันนี้ – 31 ธ.ค. 65 ชดเชยผลกระทบจากโควิด-19

​5ต.ค.63/นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเล สัตว์น้ำในกระชัง และสัตว์น้ำอื่นๆ ที่ทำการเพาะเลี้ยงในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ให้สามารถประกอบอาชีพและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงสร้างรายได้แก่ครอบครัวและเพิ่มรายได้ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

นายบัญชา กล่าวว่า นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน)ที่มอบหมายให้กรมประมงหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่มีการเลี้ยงหอยทะเลและการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563

​อย่างไรก็ตาม ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรมประมง และผู้แทนเกษตรกรกลุ่มต่างๆ เช่น ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยแครงบางตะบูน และผู้แทนผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเล ฯลฯ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวฯ ซึ่งผลที่ประชุมมีมติเสนอให้ออกกฎกระทรวงฯ เพื่อยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกชนิด และมอบหมายให้กรมประมง เร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด เพื่อประกาศใช้ต่อไป

ขณะนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกกฎกระทรวง “ ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2563 ” ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ที่สำคัญ เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งการเพาะเลี้ยงหอยทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง และสัตว์น้ำอื่นๆ ที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวนกว่า 30,000 ราย คิดเป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท ในพื้นที่ 71 จังหวัด ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าว และให้สิทธิ์ในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต 1 รอบใบอนุญาต เริ่มตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ หากจังหวัดใดมีการชำระค่าธรรมเนียมไปแล้วก่อนหน้านี้ เกษตรกรจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตฯ ในรอบใบอนุญาตครั้งถัดไป

รองอธิบดี กรมประมง กล่าวว่าถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ ที่ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พยายามผลักดันมาตรการดังกล่าวจนเป็นผลสำเร็จในวันนี้

“ที่สำคัญ กรมประมงได้เร่งรัดให้ประมงจังหวัดและประมงอำเภอในพื้นที่สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิตามกฎหมายดังกล่าวให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินได้รับทราบโดยทั่วกัน” รองอธิบดี กรมประมง กล่าว

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง โทร. 0 -2561-0211 ในวันเวลาราชการ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน