ชาวมหาสารคาม รวมพลังโยนก้อนจุลินทรีย์ แก้วิกฤตน้ำเสียในคลองสมถวิล

64

2 ตุลาคม 2563 ที่สะพานพระเจริญราชเดช สวนสุขภาพสมถวิล อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน กิจกรรมโยนก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) เพื่อบำบัดน้ำเสีย ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสมถวิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์คูคลอง รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีนายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

คลองสมถวิล เป็นคลองที่มีอยู่ใจกลางเมืองมหาสารคาม และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตการขุดคลองสมถวิล เพื่อใช้ประโยชน์ในการชลประทาน เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวมหาสารคาม หรือจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันลอยกระทง คลองสมถวิลมีความยาว ประมาณ 3,850 เมตร ซึ่งปัจจุบันพบว่า น้ำในคลองสมถวิลประสบปัญหา คุณภาพน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น จึงได้มีแผนงานโครงการที่บูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การส่งเสริมและการบังคับใช้กฎหมายในการติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย การมีระบบบำบัดน้ำเสียที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การใช้ก้อนจุลินทรีย์ EM Ball (Effective Microorganisms) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาคลองสมถวิล ให้สภาพน้ำในคลองดีขึ้นได้

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาน้ำเสียจากครัวเรือนที่มีสาเหตุมาจากการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ย่อมก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาน้ำเสีย ซึ่งปัจจุบันคลองสมถวิลที่ถือได้ว่ามีความสำคัญที่อยู่ใจกลางเมืองมหาสารคาม รับน้ำเสียจากครัวเรือน อาคาร และสถานประกอบการ โดยตรง ฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบรวบรวมน้ำเสียที่ครอบคลุมพื้นที่ และส่งไปบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง กิจกรรมโยนก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) เพื่อบำบัดน้ำเสียในคลองสมถวิล และยังได้เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับหน่วยงานอื่นด้วย เพราะการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ ทุกๆ คน และทุกๆ หน่วยงาน เพื่อช่วยคงสภาพธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไว้ให้สวยงาม ให้ชุมชนน่าอยู่ คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต มีสุขภาพที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชนในชุมชนต่อไป

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์  จ.มหาสารคาม/รายงาน