ทำบุญ “วันออกพรรษา”มอบธรรมประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ร่วมรักษาประเพณีอันดีงาม

45

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ที่ วัดมิงเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต   รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีทำบุญวันออกพรรษา ประจำปีพุทธศักราช  2563   จัดให้มีการมอบธรรมประกาศเกียรติคุณแก่คณะศรัทธาชาวชุมชนบ้านมิ่งเมือง โดยชาวพุทธได้ยึดถือปฏิบัติกันมากว่า 2,500 กว่าปี  นับตั้งแต่วันเข้าพรรษามาถึงวันนี้รวมเป็นเวลาประมาณ 3 เดือนที่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้อธิษฐานเข้า ประจำพรรษา ณ วัดวาอารามต่างๆในที่ต่างๆถือเป็นช่วงฤดูฝนที่พระสงฆ์จะงดจาริกไปจึงเป็นช่วง 3 เดือน  ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ตั้งใจทำบุญบำเพ็ญมาบรรพชาและอุปสมบทสร้างกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมให้กุลบุตรเป็นพระภิกษุสามเณรเพื่อจะได้ศึกษาหลักพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา มีการและเว้นจากอบายมุขทำบุญตักบาตรการฟังเทศน์การปฏิบัติธรรม การงดเหล้าต่าง ๆ

   

พระสุนทรมนี หรือหลวงพ่อเจ้าคุณเสน่ห์ เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ได้จัดให้มีการมอบธรรมประกาศเกียรติคุณ 3 ชั้น  ชั้นที่ 1 เรียกว่า ปฐมธรรมกาศเกียรติคุณ จำนวน 15 ท่าน ขั้นที่ 2 เรียกว่า ทุติยธรรมประกาศเกียรติคุณจำนวน 6 ท่าน และชั้นที่ 3 เรียกว่าตติยธรรมประกาศเกียรติคุณจำนวน 5 ท่าน มอบแก่อุบาสกอุบาสิกาที่มีความวิริยะอุตสาหะตั้งใจมาฟังธรรมชาดกในภาคพรรษา2563 นี้ รวมจำนวน 26 ท่าน จักได้ภาคภูมิใจที่ตนเป็น1คณะผู้ร่วมรักษาประเพณีอันดีงามนี้ให้คู่กับวัดมิ่งเมือง และคู่กับพระพุทธศาสนาตลอดไป     นอกจากนั้นในภาคพรรษา 2563 ตลอดถึงนักท่องเที่ยว และผู้มาแสวงบุญทั่วไป ได้ร่วมกันสร้างฉัตรทองและฉัตรเงินขึ้นตั้งถวายเป็นพุทธบูชาบนฐานชุกชีของ หลวงพ่อพระพุทธมิ่งเมืองนครน่านซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ก่อด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทองมาตั้งแต่ต้นคือพ.ศ.2400 จนถึงปัจจุบันในพรรษานี้

ในการนี้ ที่วัดต่างอำเภอในจังหวัดน่านก็มีพุทธศาสนิกชนไปทำบุญประเพณีใส่บาตรออกพรรษากันทุกวัดในมาตรการเฝ้าระวัง covid-19 โดยเฉพาะ วัดท่าล้อ ตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน พุทธศาสนิกชน ทุกคนได้สวมเสื้อขาว มาทำบุญใส่บาตร สวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังเทศน์ ฟังธรรม เหมือนอย่างทุกๆปี ที่ผ่านมาอีกด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน