อ.เวียงสา จ.น่าน เปิดการแข่งเรือประเพณี “เรือพญานาค” ปี 2563

46

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานเปิดการแข่งขันเรือประเพณี ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานให้ดำรงไว้สืบไป อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2563โดยมี นายเกรียงไกร  เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา  กล่าวรายงาน

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของท้องของท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานให้ดำรงไว้สืบไป  และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวชมจังหวัดน่านมากยิ่งขึ้น  โดยเรือแข่งจังหวัดน่านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามไม่เหมือนเรือแข่งจังหวัดอื่น ซึ่งเป็นเรือขุดแบบเรือชะล่า หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค มีความสง่างาม ลำตัวเรือทาสีสวยสด และมีลวดลายที่สวยงาม และมีแห่งเดียวในประเทศ ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดน่านด้วย

สำหรับการแข่งขันเรือประเพณี อำเภอเวียงสา  ประจำปี 2563  ซึ่งในงานการแข่งขันเรือประเพณีจะแข่งขันหลังจากการทานสลากภตรวัดบุญยืน (พระอารามหลวง) ซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดกันมาในวันออกพรรษาเป็นระยะเวลานาน ภายในงานได้มีการรณรงค์ งดดื่มเหล้า-เบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอดระยะเวลาการจัดงาน   โดยภายในงานได้มีการรณรงค์ งดดื่มเหล้า-เบียร์ด้วย อำเภอเวียงสา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียงสา ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงสา  และชมรมพ่อค้าตลาดนัดกาดม่วนเมืองจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันจัดงานแข่งเรือพญานาค ปี 2563

นายเกรียงไกร  เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา กล่าวว่า เพื่อให้การช่วยเหลือ       ผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเวียงสา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้   เพื่อจัดหาปัจจัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเวียงสา    เพื่อสร้างความตระหนัก ค่านิยมและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของตน   เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด   อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำสินค้าจำหน่ายสินค้า otop ออกมาจำหน่าย สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน