กทม.เปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน

46

เปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” เขตสัมพันธวงศ์ เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ เชิดชูจิตอาสาพระราชทานผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ

ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

2 ต.ค. 63/
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกรุงเทพมหานคร (ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน กทม.) กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสัมพันธวงศ์”

อย่างไรก็ตาม มีผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ หอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสัมพันธวงศ์” ในการนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow star) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เสร็จแล้ว เดินทางไปเยี่ยมชมสวนชุมชนโชฎึก ซอยเจริญกรุง 31 ซึ่งเป็นสวนสาธารณะริมคลองผดุงกรุงเกษมที่สร้างขึ้นให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของประชาชนในชุมชนโชฎึก และร่วมทาสีสะพานโสณบัณฑิตย์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม อันเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนในชุมชนโชฎึก พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

ต่อมาในเวลา 13.00 น. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตดอนเมือง” โดยมี ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ผู้บริหารเขตดอนเมือง

ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตดอนเมือง บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานเขตดอนเมือง

จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตดอนเมือง” ในการนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร ร่วมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร” (Bangkok Brand) และร่วมกิจกรรมทาสีทางเดินเท้าบริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตดอนเมือง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพื่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง

ต่อมาในเวลา 14.30 น. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตหลักสี่” โดยมี ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้แทนกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ผู้แทนการประปานครหลวงสาขาประชาชื่น ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ผู้บริหารเขตหลักสี่ ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตหลักสี่ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานเขตหลักสี่

ในการนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีส่วนร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้าง “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตหลักสี่” จำนวน 4 รายจากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตหลักสี่” นอกจากนี้ปลัดกรุงเทพมหานครยังได้ร่วมทาสีขอบคันหินทางเท้าด้านหน้าสำนักงานเขตหลักสี่และร่วมปลูกต้นไม้รวงผึ้ง (Yellow star) บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตหลักสี่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ เสร็จแล้วเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า และร่วมปลูกต้นองุ่นในโอกาสครบรอบ 18 ปี

สวนเกษตรดาดฟ้า ซึ่งสำนักงานเขตหลักสี่ดำเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯดังกล่าวขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่และประชาชนทั่วไป ตามคำขวัญ “จากผืนดิน สู่พื้นคอนกรีตดาดฟ้า ถ่ายทอดการเรียนรู้สู่ชุมชน พึ่งพาตนเอง เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน” อันเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตหลักสี่และประชาชน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2576 1393 หรือ http://www.bangkok.go.th/laksi และ facebook : สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งต่างมีความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์ให้ดีขึ้น

ตลอดจนมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา พัฒนาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทุกๆ ด้าน อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป สำหรับหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทานจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทานในแต่ละพื้นที่เขต และยังเป็นสถานที่ที่ประกาศยกย่องจิตอาสาพระราชทานผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อทำหน้าที่อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติและพระบรมราโชบาย ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานด้านจิตอาสา 3 ด้าน ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ

ทั้งนี้ “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” (Hall of Fame) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และประกาศเกียรติคุณยกย่องจิตอาสาพระราชทาน ผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกำหนดจัดทำให้ครบทั้ง 50 เขต

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” แล้ว 34 สำนักงานเขต ได้แก่ บางกะปิ สายไหม วังทองหลาง จตุจักร บางเขน บางกอกน้อย

ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางพลัด บางคอแหลม สาทร ราชเทวี คลองเตย ยานนาวา ธนบุรี พญาไท บางนา คลองสาน วัฒนา ลาดพร้าว บางซื่อ บางรัก ห้วยขวาง

มีนบุรี สะพานสูง จอมทอง พระนคร หนองแขม บางบอน บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน สัมพันธวงศ์ ดอนเมือง และหลักสี่ สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชม “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน