เปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตบางกอกใหญ่และเขตตลิ่งชัน

438

เปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” เขตบางกอกใหญ่และเขตตลิ่งชัน รวบรวมและแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่

1 ต.ค.63/ สำนักงานประชาสัมพันธ์ แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร (ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน กทม.) กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตบางกอกใหญ่” โดยมี ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่ ผู้แทนกรมช่างโยธาทหารเรือ ผู้แทนกรมสารวัตรทหารเรือ ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่

ร่วมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ หอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน ชั้น 1 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตบางกอกใหญ่” ในการนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีส่วนร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้าง “หอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน เขตบางกอกใหญ่” จำนวน 10 ราย และร่วมปลูกต้นทองอุไร

พร้อมตรวจเยี่ยมกิจกรรมทำความสะอาดและทาสีทางเดินเท้าเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ขยะรีไซเคิลเขตบางกอกใหญ่ ชมขั้นตอนการผลิตน้ำจุลินทรีย์ ขั้นตอนการทำขยะหอม การสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะและสิ่งของเหลือใช้ ซึ่งเขตบางกอกใหญ่ได้ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกและจัดการขยะในพื้นที่ สำหรับให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้ และร่วมเทน้ำจุลินทรีย์ลงสู่คลองบางกอกใหญ่เพื่อบำบัดกลิ่นเหม็นและช่วยรักษาสมดุลของน้ำในคลองเพื่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่อีกด้วย

ต่อจากนั้น เวลา 15.00 น. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตตลิ่งชัน” โดยมี ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ผู้บริหารเขตตลิ่งชัน ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ หอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน เขตตลิ่งชัน ชั้น 1 สำนักงานเขตตลิ่งชัน จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม “หอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน เขตตลิ่งชัน” ซึ่งสำนักงานเขตตลิ่งชันได้จัดตั้งหอเกียรติยศพระราชทาน เขตตลิ่งชันขึ้น บริเวณโถงชั้น 1 หน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ในการนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีส่วนร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้าง “หอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน เขตตลิ่งชัน จำนวน 5 ราย พร้อมร่วมทาสีบริเวณหน้าเสาธงเขตตลิ่งชันเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ จากนั้นได้ปล่อยปลาตะเพียน จำนวน 2,800 ตัว และปลานิล จำนวน 1,200 ตัว รวม 4,000 ตัว ลงสู่คลองชักพระที่บริเวณท่าน้ำตลาดน้ำตลิ่งชัน เพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในคลองชักพระและเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันอีกด้วย

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของ กรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งต่างมีความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์ให้ดีขึ้น ตลอดจนมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา พัฒนาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทุกๆ ด้าน อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป สำหรับหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทานจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทานในแต่ละพื้นที่เขต และยังเป็นสถานที่ที่ประกาศยกย่องจิตอาสาพระราชทานผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อทำหน้าที่อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติและพระบรมราโชบาย ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานด้านจิตอาสา 3 ด้าน ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ ทั้งนี้ “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และประกาศเกียรติคุณยกย่องจิตอาสาพระราชทาน ผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกำหนดจัดทำให้ครบทั้ง 50 เขต

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” แล้ว 31 สำนักงานเขต ได้แก่ บางกะปิ สายไหม วังทองหลาง จตุจักร บางเขน บางกอกน้อย ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางพลัด บางคอแหลม สาทร ราชเทวี คลองเตย ยานนาวา ธนบุรี พญาไท

ตามด้วย เขตบางนา คลองสาน วัฒนา ลาดพร้าว บางซื่อ บางรัก ห้วยขวาง มีนบุรี สะพานสูง จอมทอง พระนคร หนองแขม บางบอน บางกอกใหญ่ และเขตตลิ่งชัน สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชม “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน