30 กันยา ส่งไมตรีจิตที่มั่นคงตลอดไป

60

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ขอบคุณสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา คุณธรรศ ทังสมบัติ คุณเจริญ แก้วสุกใส และดร.พิเชษฐ อิฐก่อ ที่มาแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสที่จะเกษียณราชการในวันที่ 30 กันยายน 2563