ต้อนรับ“ทองเปลว”ร่วมพิธีรับมอบงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

85
30 ก.ย. 63/นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมพิธีส่งและรับมอบงานจาก นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งต่อจากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรววงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกษียณอายุในปีนี้ โดยมี คณะผู้บริหาร  ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้อง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สำหรับ นายทองเปลว กองจันทร์ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการชลประทาน จากโรงเรียนการชลประทาน รุ่นที่ 35 ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชลประทาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมชลประทาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในกรมชลประทาน สังกัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อเช่น เป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษา
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 33 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน
นอกจากนั้นนายทองเปลว กองจันทร์ ยังเคยได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นจากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 และจากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทนักบริหารภาครัฐ/ราชการ ประจำปี 2562และยังได้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำคัญ ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 63 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน