ม.ศิลปากร จัดกิจกรรม “Moon Festival” ไหว้พระจันทร์ วันดูโคม ชมศิลปะ

121

โครงการวิจัยการพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรม “Moon Festival” ไหว้พระจันทร์ วันดูโคม ชมศิลปะ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคมนี้ ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ถนนเยาวราช พร้อมจัดเสวนา “คุณค่า การเปลี่ยนผ่าน และการต่อยอด, ประเพณีจีนในสังคมไทย”

โครงการวิจัยการพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรม “Moon Festival” ไหว้พระจันทร์ วันดูโคม ชมศิลปะ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 – 18.30 น. ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ถนนเยาวราช ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสวนา “คุณค่า การเปลี่ยนผ่าน และการต่อยอด, ประเพณีจีนในสังคมไทย” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย พระอาจารย์ ดร.ธวัชชัย แก้วสิงห์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมังกรกมลาวาส ,

พระ ดร.ภาณุวัฒน์ เลิศประเสริฐพันธ์ วัดมังกรกมลาวาส , ดร.ปวีณา กลกิจชัยวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางวัฒนธรรม และ อาจารย์ไพศาล หทัยบวรพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประเพณีและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนา (online only) ได้ที่ shorturl.at/zABQ1

เวลา 18.30 – 19.30 น. ชมงานนิทรรศการศิลปะ เรื่องเล่ากาลเวลา : ชีวิตในเยาวราช Tales of Time : Life in Yaowarat และนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในโครงการ “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช” ชมผลงานการออกแบบโคม สัญลักษณ์ของวันไหว้พระจันทร์อันวิจิตรงดงาม ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โครงการวิจัยฯ ได้มีการรื้อฟื้นและพัฒนารูปแบบโคมไฟให้เป็นศิลปะที่เพิ่มมูลค่า จากกระดาษแก้วรูปสัตว์ กระดาษฉลุลาย ปีนี้เป็นวัสดุคงทนขนาดใหญ่สูงประมาณ 1.50 เมตร ลวดลายของโคมไฟจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน

ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ผู้จัดการโครงการวิจัย”การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช” กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ในย่านเยาวราชครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งใช้เทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นตัวเชื่อมระหว่างคนภายในกับคนภายนอกชุมชนให้มองเข้ามาในพื้นที่เยาวราชที่ยังคงมีการรักษาประเพณีไหว้พระจันทร์อยู่ โดยที่มีอีกตัวเชื่อมหนึ่งคือ “โคมไฟ” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การไหว้พระจันทร์ โดยปีนี้ประเด็นที่จะนำมาพูดคุยร่วมกับคนในชุมชน จะเป็นแนวคิดเรื่องคุณค่า การเปลี่ยนผ่าน และการต่อยอด โดยมองว่าวัฒนธรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่เราจะปรับเปลี่ยนและอยู่กับวัฒนธรรมเหล่านี้ได้อย่างไร การถ่ายทอดประเพณีหลายๆ อย่างไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

ที่สำคัญ เป็นการถ่ายทอดเพียงแค่กิจกรรม แต่ไม่ได้
ถ่ายทอดแนวความคิด หรือคติที่แฝงอยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ไปด้วย ทำให้ลูกหลานทำกิจกรรมโดยที่ไม่เข้าใจ ไม่รู้ถึงเหตุผลที่จะต้องทำกิจกรรมนั้นๆ

กำหนดการกิจกรรม “Moon Festival” ไหว้พระจันทร์ วันดูโคม ชมศิลปะ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

16.00 น. ลงทะเบียน
16.30 น. พิธีเปิดงาน ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ถนนเยาวราช
17.00 – 18.30 น. กิจกรรมเสวนา”คุณค่า การเปลี่ยนผ่าน และต่อยอด, ประเพณีจีนในสังคมไทย”

(ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม)

ร่วมเสวนาโดย พระ ดร.ธวัชชัย แก้วสิงห์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

พระ ดร.ภาณุวัฒน์ เลิศประเสริฐพันธ์ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

ดร.ปวีณา กลกิจชัยวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางวัฒนธรรม

นายไพศาล หทัยบวรพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประเพณีและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

18.30 น. ชมนิทรรศการศิลปะ และนิทรรศการผลงานวิจัยโครงการ “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช”

ทั้งนี้ นิทรรศการศิลปะและนิทรรศการผลงานวิจัย ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ เปิดให้เข้าชมต่อเนื่อง ในวันที่ 2 – 30 ตุลาคม 2563 ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์) เวลา 09.30 – 16.00 น.