เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

78

เวลา 10.00 น. วันที่ 29 ก.ย. นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานเปิดรับฟังความเห็นโครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว มี รองศาตราจารย์ วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวพัธชนิกา สวัสดี หัวหน้ากลุ่มวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ระยอง และประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับฟัง ที่ โรงแรมบ้านฉางพาเลซ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

รองศาตราจารย์ วัชรินทร์ กาสลัก กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออกจากจังหวัดระยองไว้เป็นช่วงๆหลายหน่วยงานด้วยกัน แต่ถนนเหล่านี้มีมาตรฐานแตกต่างกัน ขาดความต่อเนื่องและความสะดวกปลอดภัย ขาดเส้นทางที่ได้มาตรฐานเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ทำให้พื้นที่เลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งมีความสวยงามและมีศักยภาพที่จะพัฒนาที่จะพัฒนาให้เป็นเส้นทางคมนาคมทางการท่องเที่ยวได้ ยังขาดการเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องจะช่วยพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมให้สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลสำคัญ แก้ไขปัญหาการจราจรและลดระยะเวลาการเดินทาง สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในอนาคต เปิดพื้นที่สำหรับการพัฒนาเมืองรองรับความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับการเจริญเติบโนของสนามบินอู่ตะเภา

การเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบข้อมูลให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินการ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีบทบาทในการรับรู้ข้อมูลการดำเนินโครงการ ชี้แจงความรายละเอียดของโครงการ ให้กับประชาชนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดทำรายงานฯให้ครบถ้วนต่อไป

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน