กทม.อันดับ 1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานรัฐ (ITA) รายจังหวัด

49

ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร

29ก.ย.63 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระดับ A โดยได้ 91.48 คะแนน สูงกว่าผลการประเมินปีที่ผ่านซึ่งมีคะแนนเท่ากับ 88.50 คะแนน

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายจังหวัด กรุงเทพมหานครคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ทั้งนี้เป็นผลจากที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีนโยบายการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการสำคัญในการบริหารงานองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร มีจิตรักบริการ ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการบริการสาธารณะครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน

กรุงเทพมหานคร ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม 91.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีการจำแนกผลคะแนนด้านต่างๆ ดังนี้ 1.การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน 2.การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน 3.การปฏิบัติหน้าที่ 90.28 คะแนน

4.คุณภาพการดำเนินงาน 87.94 คะแนน 5.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.87 คะแนน 6.การใช้อำนาจ 86.37 คะแนน 7.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.34 คะแนน

8.การปรับปรุงการทำงาน 84.98 คะแนน 9.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.81 คะแนน และ 10.การใช้งบประมาณ 81.27 คะแนน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน