“เอ็ดดูโกแพลนเน็ต”เปิดพันธมิตรทางวิชาการ

54

29 ก.ย.63 /บริษัท เอ็ดดูโก แพลนเน็ท จำกัด โดยนายภรัณยู ฉายดิลก และนายวรรธนสกล รักปทุม ฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ร่วมเซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมงานบริการวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์

ทั้งนี้มีภารกิจร่วมกันด้านการพัฒนาพื้นที่ บุคลากร นักศึกษาและหลักสูตร ภายใต้การประสานงานและบริหารงานหลักของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร