ประมงสร้างแบรนด์”ปลาตะเพียน”ช่วยเกษตรกรขายผ่านระบบออนไลน์

206

มีศักดิ์  ภักดีคง  อธิบดีกรมประมง

กรมประมงเตรียมออกเครื่องหมายปลาตะเพียน”
การันตี มาตรฐานสินค้าประมงที่จำหน่ายอยู่ในช่องทางการซื้อ – ขายผ่านระบบสั่งจองออนไลน์ของกรมประมง ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop”
สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

29 ก.ย.63/นายมีศักดิ์  ภักดีคง  อธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการภาคธุรกิจประมงเป็นอย่างมาก เนื่องจากการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงไปยังต่างประเทศหยุดชะงัก

รวมถึงการจำหน่ายสินค้าประมงภายในประเทศก็ลดลงอย่างฉับพลัน ส่งผลให้สินค้าสัตว์น้ำราคาตกต่ำ ทำให้ปริมาณผลผลิตล้นตลาด ก่อให้เกิดผลกระทบกับทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเดือดร้อน เพราะไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติ

อย่างไรที่ผ่านมา กรมประมงได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าว และได้มีการส่งเสริมการจัดทำตลาดรูปแบบใหม่ด้วยการเปิดซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำผ่านระบบสั่งจองออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop” เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำที่มีความสด สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน จากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถบริหารจัดการสินค้าให้เป็นไปตามคำสั่งซื้อผ่านระบบฯ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจทั้งในเรื่องคุณภาพและราคาของสินค้าด้วย

ที่สำคัญเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรในการบริหารจัดการผลผลิตและสร้างฐานลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค ซึ่งเป็นการริเริ่มที่สามารถรองรับการปรับตัวของผู้บริโภคเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ ตลอดจนเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตสินค้าสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปในช่วงวิกฤตโควิด–19 ด้วยโดยช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมงออนไลน์ “ Fisheries Shop ” ได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่  11 ธ.ค. 2562 ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมจากเกษตรกรและผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลล่าสุด (23 กันยายน 2563 ) พบว่ามีผู้ขายขึ้นทะเบียนในระบบจำนวน 415 ราย มีสินค้าจำหน่ายกว่า 200 รายการ มีลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 2,386 ราย มูลค่าสินค้าไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาทในระยะเวลา 5 เดือน

นอกจากช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้ว กรมประมงยังให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสินค้าอีกด้วย โดยล่าสุดกรมประมงได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ออกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีการออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าประมงเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าที่จำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ Fisheries Shopโดยเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าประมง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. ระดับคุณภาพชั้น 1 สินค้าคุณภาพมาตรฐานดีเยี่ยม  : เครื่องหมายปลาตะเพียนสีทอง
สินค้าสัตว์น้ำสดประเภทมีชีวิตแช่เย็นและแช่แข็ง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1.1 สินค้าสัตว์น้ำสด : เป็นสินค้าสัตว์น้ำที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)หรือเป็นสินค้าที่มาจากการทำประมงที่ถูกกฎหมายสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มีวิธีการจัดการหลังการจับถูกสุขลักษณะ และสามารถรักษาความสดของสัตว์น้ำจากฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค โดยบรรจุภัณฑ์ต้องปลอดภัยจากการปนเปื้อน มีการแสดงฉลากแสดงข้อมูลสินค้าที่ชัดเจน

1.2 สินค้าสัตว์น้ำแปรรูป : ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)หรือมาจากการทำประมงที่ถูกกฎหมาย และผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยบรรจุภัณฑ์ต้องสะอาด สวยงาม และสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้จนถึงมือผู้บริโภค

 2. ระดับคุณภาพชั้น 2 สินค้าคุณภาพมาตรฐานดี  : เครื่องหมายปลาตะเพียนสีเงิน
วัตถุดิบต้องได้มาจากการทำประมงถูกกฎหมาย หรือมาจากฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)  สถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice: GMP) บรรจุภัณฑ์ต้องสะอาด เหมาะสม สวยงาม ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน

3. ระดับคุณภาพชั้น 3 สินค้าคุณภาพมาตรฐาน  : เครื่องหมายปลาตะเพียนสีทองแดง ซึ่งยืนยันว่า วัตถุดิบต้องได้มาจากฟาร์ม Safety level หรือการทำประมงถูกกฎหมาย บรรจุภัณฑ์ต้องสะอาด สถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice : GMP)

อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เพื่อให้สินค้าที่จำหน่ายบนตลาดออนไลน์ Fisheries Shop เป็นที่ไว้วางใจจากผู้บริโภค กรมประมงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพของสินค้าประมงเป็นอย่างมาก ผู้จำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop มีการรับประกันสินค้าโดยกำหนดเงื่อนไขการคืนเงินหรือสินค้ากรณีสินค้าไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ หรือสินค้ามีปัญหา หากผู้จำหน่ายสินค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ กรมประมงจะดำเนินการสั่งพักใช้เครื่องหมายรับรอง และห้ามจำหน่ายสินค้าประมงผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อีกด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน