ศาลยุติธรรมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ ป.ป.ช.เขื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบCIOS 24ชั่วโมง

130

สำนักงานศาลยุติธรรม ลงนาม MOU สำนักงาน ป.ป.ช. เชื่อมโยงข้อมูลติดตามสถานะคดีทุจริต ผ่านระบบ CIOS 24 ชั่วโมง เพิ่มประสิทธิภาพยุติธรรม รวดเร็ว

29 ก.ย.63/ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม
ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตระหว่างหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถ
นำข้อมูลไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงาน
ที่ต้องมาติดต่อราชการศาลอยู่บ่อยครั้ง อาทิ การติดตามสถานะคดี การยื่นคัดถ่ายคำพิพากษาและเอกสารในสำนวนคดี โดยขั้นตอนดำเนินการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. จะต้องเดินทางมาดำเนินการที่ศาลด้วยตนเอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวย
ความสะดวกให้แก่สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้ร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินคดีทุจริต โดยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ที่ทางสำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาขึ้น ทำให้สำนักงาน ป.ป.ช. สามารถตรวจสอบ ติดตามสถานะคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ขณะเดียวกันก็สามารถยื่นคำขอบริการคัดถ่ายคำพิพากษา และเอกสารในสำนวนคดีผ่านทางระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางมาศาล ทั้งยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ผ่านเว็บเซอร์วิส (Web Service) ซึ่งมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

ที่สำคัญ ยังส่งผลให้การทำงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นการอำนวยความยุติธรรม
แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ สำนักงาน ป.ป.ช. สำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และในโอกาสต่อ ๆ ไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน