อพท.ประสานใจ ร่วม Clean up เมืองพัทยา

113

อพท. trash hero Thailand
จัดตั้งกลุ่ม Trash hero Pattaya ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง จัดกิจกรรม Clean Up Pattaya ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 ครั้ง เพื่อร่วมกับจิตอาสาทำกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
รวมถึงกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะ โดยที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน