เดินหน้า“ยโสธร จังหวัดสะอาดดี 3 Plus” เน้นบริหารจัดการขยะมูลฝอย

110

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “ยโสธร จังหวัดสะอาดดี 3 Plus” เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ เผยแพร่ผลงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ให้เป็นที่ประจักษ์ และร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนต่อไป โดยใช้งบประมาณจากเงินรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง จังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

สุธา บรรตานึก จ.ยโสธร/รายงาน