สภากรุงเทพฯมีมติเลือกนายคำรณ เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 22

45

28 ก.ย.63/ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เวลา 10.00 น. ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2563 ที่ประชุมกำหนดวาระการประชุมเลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ท่านใหม่ เนื่องจากนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 ก.ย.63

 

ในการประชุม นายประจิม เปี่ยมเต็ม เลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้เชิญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้มีอายุสูงสุด คือ นายคำรณ โกมลศุภกิจ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว เลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร เลือกรองประธานสภากรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมสภา ได้มีมติเลือกนายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 22 และเลือกนายกิตติ บุศยพลากร เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และพลเอกโกญจนาท จุณณะภาต เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง

นอกจากนี้ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 1 ต.ค.63

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน