สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์เปิดอบรมสมาชิกสหกรณ์ใหม่ 131 ราย

55

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 63 เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด นายกรกฏ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมสมาชิกสหกรณ์ใหม่ โดยมี นายเฉลา ทองเณร ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายประพันธ์ มายรรยงค์ ผจก.สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด และสมาชิกสหกรณ์ใหม่ เข้าอบรมจำนวน 131 ราย

นายกรกฏ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ทราบว่าเดิมมีสมาชิกอยู่ถึง 10,158 ครอบครัว ครอบคลุมในเขตอำเภอเมือง จากการตรวจสอบพบว่าสหกรณ์แห่งนี้มีเกษตรกรสมัครเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งนับว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปีและในปีนี้มีเกษตรกรสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 131 ราย ซึ่งทางสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ที่มีแนวคิดในการจัดการ ให้การศึกษาอบรมสมาชิกใหม่ เพราะเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ใหม่ ยังไม่ทราบการที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น กฎระเบีย ข้อบังคับ สิทธิหน้าที่ในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฉะนั้น ทุกท่านต้องผ่านการอบรม เพื่อให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจในอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการดำเนินงานของสหกรณ์เสียก่อน

นายประพันธ์ มายรรยงค์ กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันเกษตรกรในสถานะภาพเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิ ด้วยการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ปัจจุบันสหกณ์มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ในจำนวน 17 ตำบล มีสมาชิกอยู่ในตำบลต่าง ๆ อยู่ 56 กลุ่ม สมาชิกจำนวน 10,158 ครอบครัวในปีการบัญชี 2563/2564 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ ได้ตั้งแผนการรับสมาชิกใหม่ จำนวน 200 ครอบครัว ซึ่งมีเกษตรกรมาแสดงความจำนวนผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามกลุ่มต่าง ๆ ในครั้งนี้ จำนวน 131 ราย ซึ่งตามระเบียบการปฏิบัติของสหกรณ์ ในการรับเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิก จะต้องจัดให้มีการอบรมแก่เกษตรกรที่สมัครก่อน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ความข้าใจ ในอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความศรัทธา ของสมาชิกใหม่ ต่อระบบการบริหารจัดการของสหกรณ์ ให้เข้าใจเสียก่อน ในการจัดอบรมสมาชิใหม่ในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกณที่ 11 จ.พิษณุโลก โดย นายกฤษณะ มาเทียน ผอ.ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 มาให้การศึกษาอบรมในวันนี้สมาชิใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานสหกรณ์และครอบครัวสมาชิก ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ประสิทธ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน