“ประภัตร” รมช.เกษตรฯ มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สหรับปลูกพืชอาหารสัตว์

67

เช้าวันที่ 27 ก.ย. ที่ศาลาประชาคมบ้านทับสวาย ม.1 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา นายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเป็นประธานมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ใน อ.ห้วยแถลงจำนวน198ราย พื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์จำนวน 422 ไร่ เงินอุดหนุนไร่ละ 2,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 844,000 บาท

นายประภัตร กล่าวว่า ปัจจุบันอาชีพทำนาประสบปัญหาเนื่องจากฝนทิ้งช่วง ภัยแล้ง และอุทกภัย ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งอาชีพด้านปศุสัตว์และการปลูกพืชสำหรับอาหารสัตว์นั้น สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้ ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย (โคขุนกู้วิกฤต COVID-19)ในวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท โดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน อย่างน้อย 7 คน กู้ได้ไม่เกินกลุ่มละ 10 ล้านบาท หรือกู้ 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 100 บาท โดยมีคอกกลางรับซื้อ

สำหรับ อ.ห้วยแถลง ได้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์จำนวน 198 ราย

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา/รายงาน