สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย พัฒนาระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

63

สำนักงานศาลยุติธรรมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินของสำนักงานศาลยุติธรรม ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการออกใบรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่อยกระดับการให้บริการของระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) โดยการนำนวัตกรรมทางการเงิน
มาสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ เพิ่มความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่คู่ความ โดยมี นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) เพื่อให้บริการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความ ขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวน ขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด รวมถึงการสืบค้นและติดตามข้อมูลคดีผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในการยื่นคำคู่ความและ/หรือเอกสารที่ต้องมีการชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี การวางเงินต่อศาล หรือค่าจัดทำเอกสาร ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินแยกตามรายการที่ได้รับแจ้งผ่านทางระบบ CIOS ซึ่งอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลาในการดำเนินการ

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความ ทนายความ และประชาชนทั่วไปในการชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงร่วมมือกับบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกสิกรไทยและธนาคารอื่น ๆ โดยสามารถเลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง อาทิ ใบเแจ้งยอดชำระเงิน(Bill Payment) บริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ (Online Direct Debit) หรือบริการรับชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) โดยการตัดเงินจากบัตรเดบิต/เครดิตได้ทันที ทำให้สามารถชำระค่าบริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ไม่ต้องแยกโอนจ่ายทีละบัญชี ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังมีความปลอดภัย สามารถทราบผลการชำระเงินพร้อมรับใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้ทันทีผ่านระบบ CIOS ง่ายครบ จบในจุดเดียว