ศูนย์การศึกษาพิเศษมอบคูปองการศึกษาเพื่อรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก

69

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ที่ห้องฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จ.นครราชสีมา พร้อมบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมพิธีมอบคูปองการศึกษาเพื่อรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

ในครั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 ได้พิจารณาอนุมัติคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับการอนุมัติคูปองการศึกษา รอบที่ 1 สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 859 คน เป็นเงิน 1,715,538บาท สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 101 โรงเรียน จำนวน 1,646 คน เป็นเงิน 3,292,000 บาท และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 300 คน เป็นเงิน 600,00 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,805 คน เป็นเงิน 5,607,538 บาท
จากนั้นประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และการระดมทรัพยากรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา