“วราวุธ”รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ใน อ.ตาคลี

59

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อม  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะลงพื้นที่ ตรวจ ติดตาม และรับฟัง ข้อมูลโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ณ อบต.พรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี นายสมเกียรติ คงทิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อ.ตาคลี และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นายชัยโรจน์ มุ่งปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กล่าวรายงาน ว่า สระบ่อดินขาว เป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดสรรให้ประชาชนเช่าเพื่ออยู่อาศัย ทำการเกษตร และพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากมีการขยายเขตเส้นทางรถไฟ ทำให้น้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาวงษ์ไม่สามารถลงสระบ่อดินขาวได้ ปริมาณน้ำในสระไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หากโครงการฯ นี้ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงาน จะแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค – บริโภค และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กับพื้นที่ ต่อไป

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ซึ่งประกอบไปด้วย ระเบียงจุดชมทัศนียภาพและจุดรับน้ำ ระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ บ่อหน่วงน้ำ ฝายชะลอน้ำ งานขุดลอกพื้นที่กักเก็บน้ำพื้นที่เขาวงทั้งนี้ การติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ในวันนี้ จะเป็นการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ให้บรรลุความสำเร็จโดยเร็ว ต่อไป

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์/รายงาน