ทีวีรัฐสภาเสริมสร้างความรู้

47

25ก.ย.63/เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดโครงการเสริมสร้างความรู้และประสิทธิภาพการทำงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ปี2563 มุ่งแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร และการทำงานของสถานีฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น