ทส.ตั้งธงสัมมนาเชิงปฎิบัตการหวังเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการ

86

กระทรวง ทส. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

25ก.ย.63/นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติฯเข้าร่วมประชุม

พร้อมทั้ง นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กพร.ทส.) และผู้แทนส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 150 คน เข้าร่วมประชุมด้วย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการกำหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการ ระยะสั้น 3 ปี ระยะกลาง 5 ปี และระยะยาว 10 ปี ของสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้บุคลากรในสังกัดได้มีส่วนร่วมในตัวชี้วัด และได้นำแผนการดำเนินการตามตัวชี้วัดไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติ ทั้งการบรรยายและการระดมความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีนางสาวขวัญกมล ศาสตระรุจิ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ สำนักงาน ก.พ.ร. บรรยายในหัวข้อแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และการมุ่งสู่องค์กรดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน โดย อาจารย์กัลยรัตน์ นันทนาวิกุล และ ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูน ในหัวข้อ การกำหนด (ร่าง) ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4.0 และ ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ อาจารย์ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรกระบวนการในการระดมความคิดเห็นอีกด้วย


ด้าน นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่บุคลากรของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ สอดคล้อง เชื่อมโยงสู่เป้าหมายระดับชาติ และสามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน