เปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” แห่งที่ 24 เขตมีนบุรี

147
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่
25 ก.ย. 63/ครับนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตมีนบุรี” โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล 3 ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตมีนบุรี
โอกาสนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีส่วนร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้าง “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตมีนบุรี”
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรของ กรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งต่างมีความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์ให้ดีขึ้น
ตลอดจนมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป
สำหรับหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทานจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทานในแต่ละพื้นที่เขต และยังเป็นสถานที่ที่ประกาศยกย่องจิตอาสาพระราชทานผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง
จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะ เยี่ยมชม“หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตมีนบุรี” ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณด้านหลังอาคารเรือนไม้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี เยี่ยมชมโครงการ “อิ่มจัง จ่ายตังค์ 10 บาท” โครงการ “ข้าวไข่เจียว จานเด็ด 7 บาท” พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี สวนรวงผึ้งและชมสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขต พร้อมมอบข้าวสารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ภาคสนาม ของฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตมีนบุรี กว่า 500 คน ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี
สำหรับอาคาร “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตมีนบุรี” จัดสร้างขึ้นบริเวณพื้นที่ภายในสำนักงานเขตมีนบุรี มีขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 9 มตร และสูง 6 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 54 ตารางมตร ดำเนินการออกแบบ ก่อสร้างและตกแต่ง ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ย. 63 รวมระยะเวลาประมาณ 5 เดือน โดยได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์วัสดุอุปกรณ์ และแรงงานในการก่อสร้างจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อทำหน้าที่อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติและพระบรมราโชบาย ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานด้านจิตอาสา 3 ด้าน ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ ทั้งนี้ “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” (Hall of Fame) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และประกาศเกียรติคุณยกย่องจิตอาสาพระราชทาน ผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกำหนดจัดทำให้ครบทั้ง 50 เขต
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” แล้ว 23 สำนักงานเขต ได้แก่ บางกะปิ สายไหม วังทองหลาง จตุจักร บางเขน บางกอกน้อย ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางพลัด บางคอแหลม สาทร ราชเทวี คลองเตย ยานนาวา ธนบุรี พญาไท บางนา คลองสาน วัฒนา ลาดพร้าว บางซื่อ บางรัก และห้วยขวาง
สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชม “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน