จ.มหาสารคาม จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “งานวันมหิดล”

96

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลัย และวางพวงมาลาถวายสักการะ พร้อมกล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ท่ามกลาง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณบดีคณะสาธารณสุขสาสตร์ ผู้บริหารจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิยาลัยมหาสารคาม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

ทั้งนี้วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และถือเป็นวันมหิดล  เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั้งปวงร่วมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย พระองค์ทรงเสริมสร้าง ความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียน การสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอัน เป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขของไทยให้ เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา การต่างประเทศ การทหารเรือ และศิลปะ อันเป็นรากฐานมรดกอันล้ำค่าที่ทรงมอบไว้ให้แก่ชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน จากพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมีพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นอยู่ในอุดมการณ์ ทรงมีพระดํารัสว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้ บริสุทธิ์ “ซึ่งเป็นที่น่าปลื้มปีติ และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสําหรับประชาชนชาวไทย เพราะต่อมาภายหลังอุดมการณ์ที่พระองค์ทรงยึดถือปฏิบัตินี้ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป็นหลักข้อหนึ่งของปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยพระราชกรณียกิจอันมีคุณูปการนี้ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ยกย่องเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะบุคคลสําคัญของโลก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2535 เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงบําเพ็ญพระราช กรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขของผู้อื่นตลอดพระชนม์ชีพ

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ ,เชาว์ เฉยฉิว จ.มหาสารคาม/รายงาน