รพ.น่าน จัดงาน “วันมหิดล” มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุน

70

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน พร้อมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลน่าน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวที ถวายพระราชสดุดี ในพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก พระบิดาแห่งวงการแพทย์ และสาธารณสุขไทย  กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีทางศาสนาพิธี การถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่หน่วยงาน องค์กร ชมรม ชุมชน บุคคลที่มีผลงานดีเด่น ด้านสาธารณสุข ที่สนับสนุนโรงพยาบาลน่าน ประจำปี 2563

“วันมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศเป็นอเนกนานัปการ อันเป็นรากฐานในการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน