ตำบลนานกกก เมืองลับแล เปิดตลาดกลางผลไม้ ซื้อ-ขายผลผลิตลางสาด ลองกอง เป็นปีที่ 20

288

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 กันยายน 63 ที่ตลาดกลางผลไม้ ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล เป็นประธานเปิด ตลาดกลาง ตลาดผลไม้รองรับการซื้อขายผลผลิตลางสาด ลองกอง เป็นปีที่ 20 นับตั้งแต่บี 2543 เป็นต้นมา พร้อมด้วย นายอาน แปลงดี นายก อบต.นานกกก กรรมการตลาดตำบลนานกกก เกษตรกรชาวสวน ร่วมงาน พร้อมจัดเตรียมอาหาร คาว หวานและลางสาด ลองกอง ผลไม้เศรษฐกิจลองจากทุเรียนหลง-หลินลับแล ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลบรรพบุรุษ และชาวสวนลับแลผู้ล่วงลับ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตลางสาด ลองกอง ซึ่งเป็นไปตามความเชื่อก่อนถึงฤดูกาลเก็บผลผลิต ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน แม้ปีนี้ชาวสวนลับแลจะเกิดวิกฤติภัยแล้งและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ช่องทางการตลาดยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เนื่องจากล็อคภายในตลาดผลไม้ ต.นานกนก มีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางจากต่างจังหวัดจับจองเต็ม

นายอาน แปลงดี นายก อบต.นานกกก กล่าวว่า เพื่อรองรับการซื้อขายผลผลิตลางสาด ลองกอง ของชาวสวนในพื้นที่ตำบลนานกกก มั่นใจการค้าขายจะคึกคักราคาดี ขณะนี้เริ่มฤดูกาลผลผลิตลางสาด-ลองกอง ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีปริมาณพร้อมที่จะกระจายสู่ตลาดเป็นการเข้าสู่ฤดูกาลลางสาด-ลองกองลับแลอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายนนี้และออกสู่ตลาดมากในเดือนตุลาคม โดยในปี 2563 ทาง อบต.นานกกก ได้กําหนดเป็ดตลาดกลางผลไม้ ไปเริ่มตั้งแต่ 22 กันยายน เป็นต้นไป เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดผู้บริโภค ให้ชาวสาวลางสาด-ลองกอง ของอําเภอลับแล ได้นําผลไม้มาจําหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้าจากต่างจังหวัดมารับซื้อและจะยังเป็นการอํานวยความสะดวกให้ชาวสวนในการนําผลผลิตขายตรงให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อโดยตรง ซึ่งได้ดําเนินการต่อเนื่องทุกปีเป็นปีที่ 20 แล้ว

สำหรับผลผลิตลางสาด ลองกองตำบลนานกกก ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมากที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีนี้จากภาวะวิกฤติภัยแล้ง ส่งผลให้ต้นลองกองแห้งตาย ผลผลิตลดลงร้อยละ 50 คือคงเหลือประมาณ 1 หมื่นตัน ประกอบกับภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ผลผลิตลองกองคัดช่อจากที่มีพ่อค้าแม่ค้าจากจีนและเวียดนาม เข้ามารับซื้อ ปีนี้มีเพียงพ่อค้าแม่ค้าคนกลางของไทยที่จับจองแผงที่ตลาดผลไม้ตำบลนานกกก เพื่อส่งออกแทน ด้วย 2 สถานการณ์ผลผลิตที่ลดลงส่งผลให้ราคายังเป็นที่น่าพอใจ และเพียงพอทั้งจำหน่ายในประเทศ และ คัดช่อส่งออก เนื่องจากแผงในตลาดถูกจับจองเต็มทุกล็อคจากพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเพื่อรับซื้อส่งออก

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลลางสาด ลองกอง สร้างความรักสามัคคีในชุมชน อบต.นานกกก กลุ่มแม่บ้าน จึงได้มีการนำผลผลิตลางสาด ลองกอง จัดทำเมนูต่างๆ ทั้งส้มตำลางสาด ยำลางสาด สลัดผักรวมลางสาด ลองกอง เป็นต้น

นายประสิทธิ์ ผึ้งสุข  จ.อุตรดิตถ์/รายงาน