“อัศวิน”ชวนเที่ยวทะเลกรุงเทพฯร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

201

“สะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียน” อำนวยความสะดวกการเดินทางเข้าชมและศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกรุงเทพฯ

23 ก.ย. 63/พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการมูลนิธิปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางขุนเทียน คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางขุนเทียน คณะผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ชุมชนต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา จาก บริษัท ยูโรปามอเตอร์ จำกัด (พระราม 2) จำนวน 100,000 บาท

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 50,000 บาท บริษัท บางบอนซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 20,000 บาท บริษัท อิโตกิ เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 10,000 บาท บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีลาแหอวน จำนวน 10,000 บาท

ปัจจุบันได้ปลูกป่าชายเลนไปแล้ว 220 ไร่ จำนวนดินที่เพิ่มขึ้น 20 – 85 เชนติเมตร

นอกจากนี้ยังได้รับเสาไฟฟ้าแล้ว จำนวน 2,076 ต้น ปักเสาไฟฟ้าไปแล้ว จำนวน 1,728 ต้น คิดเป็นระยะทาง 283 เมตร ปักไม้ไผ่แล้วทั้งหมด จำนวน 254,063 ลำ (แนวเดิม 95,901 ลำ และแนวขยายเพิ่มเติม 158,162 ลำ) ปลูกต้นกล้าโกงกางไปแล้ว จำนวน 176,000 ต้น และอยู่ระหว่างปักไม้ไผ่ซ่อมแซมแนวกั้นคลื่นเพิ่มเติม

จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตรแก่เด็กชายณภัทร ขอนทอง อายุ 14 ปี นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ผู้ชนะการประกวดตั้งชื่อสะพานดังกล่าว คือ “สะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียน” โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกชื่อที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเดินทางไปสู่เส้นทางศึกษาและชมรรรมชาติป่าชายเลนทะเลบางขุนเทียน รวมถึงแสดงความเป็นเอกลักษณ์ และมีความเหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นเขตบางขุนเทียน เดินเยี่ยมชมสะพานและอาคารเรือนขาว จุดประชาสัมพันธ์การเที่ยวชมป่าชายเลนทะเลบางขุนเทียน จุดจำหน่ายของที่ระลึก พร้อมรับฟังมัคคุเทศก์น้อยนำเสนอประวัติความเป็นมาของการปลูกป่าชายเลน เสร็จแล้วผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะได้เดินทางเข้าสู่ป่าชายเลนโดยรถจักรยานยนต์และสามล้อทะเล เมื่อถึงจุดชมวิวรับฟังรายงานความคืบหน้าการปลูกป่า การปักไม้ไผ่ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการก่อสร้าง “สะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียน” ซึ่งเป็นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้ามคลองพิทยาลงกรณ์สู่เส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน ขนาดกว้าง 3 เมตร ผิวทางกว้าง 2 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งราวกันตกและไฟฟ้าส่องสว่าง รวมระยะทางประมาณ 116 เมตร เพื่อเป็นเส้นทางสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะสามารถเดินทางเข้าไปศึกษาและชมรรมชาติป่าชายเลนของเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นพื้นที่ติดทะเลอ่าวไทยแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปาชายเลน เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 63 และเปิดให้ประชาชนใช้สะพานดังกล่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครรวมพลังภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดำเนินโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” เพื่อฟื้นฟูป่าชายลนบางขุนเทียนให้เป็นแนวปราการธรรมชาติที่ช่วยป้องกันผืนแผ่นดินริมตลิ่งไม่ให้ถูกน้ำทะเลกัดเซาะ

อีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ อันส่งผลให้ระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่แนวชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังให้ประชาชนมีความใกล้ชิดและผูกพันกับธรรมชาติ ด้วยการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามแนวชายฝั่ง เพื่อให้การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

สำหรับการก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าชมและศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนแล้ว ยังเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณดังกล่าว ให้สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยอีกด้วย

ทั้งนี้ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวบางขุนเทียนทุกคนที่ได้ร่วมกันสนับสนุน และผลักดันจนการสร้างสะพานทางเดินแห่งนี้ประสบผลสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสะพานแห่งนี้จะทำให้พี่น้องประชาชนใช้เส้นทางอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย

ตลอดจนมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน และนำการพัฒนามาสู่พื้นที่บางขุนเทียนต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน