ผอ.โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก วิจัยได้โล่ดีเด่น จาก วิทยาลัยการทัพบก

78

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ ได้รับโล่งานวิจัยดีเด่น จากวิทยาลัยการทัพบก เรื่อง”แนวทางการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ ในการบรรเทาภัยพิบัติทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพของกองทัพบก” รับโล่วิจัยดีเด่นจาก พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในโอกาสพิธีปิดการศึกษา วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 65 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

เป็นงานวิจัยสภาพการดำเนินงานบรรเทาภัยพิบัติด้านการแพทย์ของกองทัพบกในปัจจุบัน เพื่อประเมิน และพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ ในการบรรเทาภัยพิบัติ รวมถึงแนวทางพัฒนาการบูรณาการความร่วมมือทางการแพทย์ในการบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพบก เพื่อให้พร้อมที่จะป้องกัน ดูแล บรรเทาสาธารณภัย ให้กับประชาชน และเพื่อประเทศชาติต่อไป

นายประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน