เทศบาลเมืองน่าน ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเมืองน่าน เป็น Smart City

48

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนแนวทาง การพัฒนาเมืองน่านให้เป็นsmart city   โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาครัฐ เอกชน และส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมในการ ส่งเสริม เศรษฐกิจ ดิจิทัล รุ่นที่ 3

ในการนี้ได้มีการเสวนาการสร้างภาพลักษณ์องค์กรสู้ smart city โดย ดร. อถิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และ ดร . ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์ ในการระดมความคิดเห็นค้นหาองค์ความรู้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  จัดการเมืองที่ดีและการดำเนินการพัฒนาเมืองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคี” ให้มุ่งสู่ “น่าน…นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” สู่พัฒนาเมืองน่าน เมืองอัจฉริยะ Nan Smart City  เพื่อรองรับการพัฒนา เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล  ให้สามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้บรรยายถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีในการดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองน่าน เพื่อมุ่งสู่ “น่าน…นครแห่งความสุข เมืองเก่า  ที่มีชีวิต” พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (NAN SMART CITY) หลังจากที่เทศบาลเมืองน่าน ได้รับการประกาศจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เป็นเขตพื้นที่ส่งเสริมเมืองอัจริยะระยะที่ 2  การได้รับการรับรองให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก (A safe Community) จากองค์กรอนามัยโลก (WHO) เมื่อปี พ.ศ.2556  ได้รับการประกาศยกย่อง จากอาเซียนให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในงานประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย รางวัลกินรี ด้วยนโยบายสร้างความสุขให้พลเมืองเมืองน่าน  ก้าวย่างจากเมืองน่านน่าอยู่ สู่ น่าน…นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต ประกอบด้วยพันธกิจ 6 ด้าน ได้แก่ เมืองที่มีความสะอาดสวยงาม เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เมืองที่มีศิลปวัฒนาธรรมประเพณีอันดีงาม เมืองปลอดภัย เมืองสังคมคุณภาพธรรมภิบาล และเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน