อธิบดีกรมโยธาธิการฯมอบโฉนดที่ดินพัฒนาพื้นที่หนองมะหา

73

เวลา 11.00 น.วันที่ 21 ก.ย. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานพิธีมอบโฉนดที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่หนองมะหาด มี นายปริญญา โพธิสัตย์ รอง ผวจ.ระยอง นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา และ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของที่ดิน ในโครงการจัดรูปที่ดิน ร่วมพิธี พร้อมเปิดถนนสาย ก.3 (เสรีประชารัฐ) ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

นายมณฑล สุดประเสริฐ กล่าวว่า โครงการที่หนองมะหาดเป็นโครงการจัดรูปที่ดิน ซึ่งเป็นนโยบายของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่จะก่อสร้างถนนตามผังเมืองโดยไม่ต้องเวนคืน อาศัยความร่วมมือของเจ้าของที่ดินบริจาคที่ดินบางส่วนในการก่อสร้าง เมื่อบริจาคแล้วประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้ถนนตามผังเมือง เจ้าของที่ดินก็ได้ที่ดินติดถนนไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น เพราะถ้าเวนคืนเจ้าของที่ดินต้องย้ายออกไป เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้รับคือ เป็นถนนสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไป ทางราชการก็ไม่ต้องเวนคืน เจ้าของที่ดินก็มีที่ดินมูลค่าสูงขึ้น ที่หนองมะหาดนี้เป็นถนนไม่ยาวนักในเนื้อที่ 24 ไร่เศษ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 20 ล้านบาท ทำให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้น มูลค่าของประเทศเพิ่มขึ้น เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ถนนเพื่อการจราจร ถือเป็นแนวทางที่ให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนเจ้าของที่ดิน

นายธวัชชัย สุภาผล กล่าวว่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.ระยอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลทับมา ได้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่หนองมะหาด บริเวณที่ 2 ในเขตผังเมืองรวมเมืองระยอง พ.ศ.2549 ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อง และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมบางส่วน แนวถนนโครงการตามผังเมืองรวมระยอง สาย ก3 ขนาดเขตทาง 12 เมตร ระยะทาง 380 เมตร ซึ่งมีพื้นที่โครงการประมาณ 24 ไร่ 2 งาน 97.7 ตารางวา จำนวน 16 แปลง เจ้าของที่ดิน 14 ราย ถือเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ที่สำเร็จด้วยการมีส่วนร่วม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างแท้จริง การพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีนี้จะเป็นการลดภาระภาครัฐและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงา