เขื่อนสิริกิติ์สนับสนุนพันธุ์ปลาในพื้นที่รอบเขื่อน

76

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นายเวทิต จินดาวุฒิกุล ช่างระดับ 10 สังกัดส่วนกลางกองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนสิริกิติ์ ได้มอบพันธุ์ปลาตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 136,000 ตัว ให้กับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชนในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์ประกอบด้วย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 314 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 โรงเรียนนาน้อยวิทยา หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาด ที่ทำการตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโป่งพาน ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด โดยมีตัวแทนหน่วยงาน และชุมชนร่วมรับมอบทั้งนี้เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน และสนับสนุนโครงการเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนต่อไป

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์