วธ.ลงนามปฏิญญาความร่วมมือขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์ สู่จังหวัดคุณธรรม”

64

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21กันยายน 63  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานใน พิธีลงนามปฏิญญา “ความร่วมมือขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่จังหวัดคุณธรรม” เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ส่งเสริม การใช้ พลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ) ขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชน องค์กร หรือหน่วยงาน อำเภอ และจังหวัด ซึ่งที่ประชุมมีการเสนอร่างประเด็น/ข้อเสนอคุณธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนร่วมกัน คือ “อุตรดิตถ์ เมืองคนดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์ กตัญญู รู้จิตอาสา และกล้าหาญ สมดั่งเป็นลูกหลานพระยาพิชัยดาบหัก” และจะมีการขับเคลื่อนในลำดับต่อไป โดยมีนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงานและมีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และผู้นำชุมชนคุณธรรมเข้าร่วมงานรวมกว่า 100 คน/องค์กร/ชุมชน/หน่วยงาน/แห่ง

ในการนี้ มีมอบโล่ให้กับชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตัวอย่าง ศาสนาสถานลานธรรม ลานวิถีไทยตัวอย่าง มอบเกียรติบัตรให้กับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร รวม 20 ชุมชน และมอบป้ายครอบครัวคุณธรรม รวม 3 ครอบครัว ในโอกาสเดียวกันด้วย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน